Przejdź do strony startowej

Siedlecka Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym. Inicjatorem programu Kształcenia i Rehabilitacji Studentów z Niepełnosprawnością był ówczesny Rektor WSRP w Siedlcach, prof. dr hab. Lesław Szczerba.

Do koordynowania działań, mających na celu organizację procesu edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością zostało powołane Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 1994 roku pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej. 

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na naszej Uczelni jako jednostka ogólnouczelniana od stycznia 2001 roku. 

Pracownikami Centrum są:
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz Dyrektor Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: mgr Beata Gulati
Konsultanci ds. studentów niepełnosprawnych: dr Aldona Kocyła - Łukasiewicz, mgr Halina Grzeszczuk (tłumacz języka migowego), mgr Anna Kowalczyk (psycholog)
Tłumacze języka migowego: mgr Sylwia Szymańska, mgr Anna Siliwoniuk, mgr Michalina Stygienko.

Podmiotem oddziaływań naszego Biura jest student z niepełnosprawnością. Podstawą zarejestrowania w Centrum jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak podczas pobytu na uczelni niepełnosprawność mierzona jest możliwością samodzielnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym.

Zatem celem działań Centrum jest umożliwienie osobie z niepełnosprawnością funkcjonowania w roli studenta na równych prawach. Oznacza to możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Wypracowanie i modyfikowanie systemu kształcenia osób z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach jest również celem Centrum.

Forma działań to patronat nad procesem dydaktycznym, koordynacja pracy jednostek wspomagających kształcenie osób z niepełnosprawnością (takich jak pracownia logopedii, pracownia tyfloinformatyki, poradnia psychologiczna, pracownie rehabilitacyjne, biblioteka) oraz stymulowanie samodzielności i efektywności studiów osób z niepełnosprawnością.
Obszar działań obejmuje trzy etapy:

DIAGNOZA
STUDIA
ABSOLWENT

DIAGNOZA to okres, kiedy osoba z niepełnosprawnością myśli o podjęciu studiów na wyższej uczelni, Dni Otwarte przeznaczone dla kandydatów prezentują przystosowanie do kształcenia osób z niepełnosprawnością w uczelni; preorientacja do studiowania na określonych kierunkach to czas wywiadów z młodzieżą niepełnosprawną i jej rodzicami.

Dla nowo przyjętych studentów organizowane są Dni Adaptacyjne, mające na celu zniesienie problemów w komunikacji, podniesienie samooceny oraz utrwalenie pozytywnych relacji interpersonalnych, (często etap studiów poprzedzony był kontaktem tylko "face to face" w relacji nauczyciel uczeń w nauczaniu indywidualnym) dlatego funkcjonowanie w grupie studenckiej stanowi duży problem natury adaptacyjnej.

STUDIA to okres najobszerniejszych oddziaływań Centrum. Ma on charakter wielowymiarowej współpracy z jednostkami wspomagającymi proces kształcenia osób z niepełnosprawnością (pracownia logopedii, pracownia tyfloinformatyki, pracownia języka angielskiego, poradnią psychologiczną), projektowanie i weryfikacja procesu edukacji, współpraca z dziekanami poszczególnych wydziałów, dziekanatami, opiekunami poszczególnych lat z Działem Dydaktyki, pracownikami dydaktycznymi i administracyjnymi w zakresie informowania, propagowania i przybliżania idei integracji.

W wymiarze badawczym współpraca z Instytutem Edukacji, Katedrą Pedagogiki Integracyjnej w zakresie promowania i koordynowania badań dotyczących możliwości i warunków kształcenia integracyjnego oraz psychospołecznych problemów osób z niepełnosprawnością, współorganizowanie spotkań, konferencji oraz imprez o charakterze integracyjnym.

W sferze usługowej przydzielania stypendiów specjalnych, porady w zakresie bieżących problemów studentów z nastawieniem na uczenie ich jak największej samodzielności, wydawanie zaświadczeń, informacja i poradnictwo.

W sferze naukowej promowanie działalności kół naukowych zrzeszających osoby niepełnosprawne, inicjowanie życia kulturalnego i stymulacja do osiągnięć w zakresie sportu.

W sferze społecznej mobilizacja do pracy nad sobą, akceptacji siebie, samodzielności oraz pełnego uczestnictwa w życiu społeczności studenckiej.

Centrum współpracuje również z przedstawicielami uczelni z zagranicy: Anglii i Danii. W ramach międzynarodowych programów złożone zostały projekty do "Leonardo da Vinci" i "Młodzież".

W sferze informacji i promocji kształcenia integracyjnego ukazywały się artykuły w prasie lokalnej, w czasopiśmie Cogito, Perspektywy, Głos Elbląga, Dziennik Elbląski oraz Biuletynie Informacyjnym Studentów w AGH, wytwórnia filmów edukacyjnych "Dydakta" nakręciła dwa filmy o uczelni "Integracja" oraz "Dzień z życia osoby niepełnosprawnej". Ukazały się materiały dotyczące wystawy "Widzieć, słyszeć, dotykać, wiedzieć" we współpracy z magazynem "Integracja", Fundacją "Bez barier" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przedstawiającej fotografie z życia osób niepełnosprawnych. Ponadto miały miejsce wywiady radiowe i telewizyjne.

ABSOLWENT w tym etapie interesują nas losy absolwentów: czy udało im się zdobyć pracę i osiągnąć życiowy sukces; kolejno wyposażenie studentów w takie umiejętności, które podniosą ich wartość na rynku pracy, znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowisk dla osób z niepełnosprawnością z funduszu PFRON; współpraca z potencjalnymi pracodawcami.

 

Opracowała: Beata Gulati