Przejdź do strony startowej

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2017r pomiędzy Rektorem UPH reprezentowanym przez dr hab. Annę Charuta, prof. nzw - Prorektora ds. studiów, a Parlamentem Studentów UPH informujemy iż na podstawie & 6 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH wysokość stypendium specjalnego wynosi:

 - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 700 zł
 - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 500 zł
 - dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 300 zł


        Harmonogram wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów
                                                           w roku akademickim 2017/2018


        MIESIĄC                                                                     WYDZIAŁ
    NAUK ŚCISŁYCH       HUMANISTYCZNY         PRZYRODNICZY                    NAUK             
    EKONOMICZNYCH      
       I PRAWNYCH
LISTOPAD  24 24 24 24
GRUDZIEŃ  21 21 21 21
STYCZEŃ  12 12 12 12
LUTY  2 2 2 2
MARZEC  23 23 23 23
KWIECIEŃ  27 27 27 27
MAJ  25 25 25 25
CZERWIEC  22 22 22 22
LIPIEC (doktoranci)  X               Termin przelewu będzie podany
                       w kwietniu 2018 r
 X


Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium specjalne – wniosek można pobrać tutaj...
wnioski przyjmowane są w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mieści się w budynku Biblioteki Głównej UPH przy ul. ks. J. Popiełuszki 9 w pokoju nr 137 (I piętro) w terminie do 13 października 2017 r. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),
zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego),
załącznik nr 11 (wykaz załączonej do wniosku dokumentacji), który można pobrać tutaj...
kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach, który znajduje się tutaj... 

2. Stypendium socjalne (może być przyznane jeżeli dochód netto na członka rodziny nie przekracza 950 zł miesięcznie) – wniosek można pobrać tutaj... pozostałe załączniki można pobrać tutaj... (do wypełnienia według indywidualnej sytuacji studenta).

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wnioski można pobrać tutaj...

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyjmowane są w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów w terminie do 13 października 2017 r.

4. Zapomoga – przyznawana jest studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi można pobrać tutaj...
Do wszystkich wniosków należy dołączać załącznik nr 11, który można pobrać tutaj...
Wszystkie wnioski oraz załączniki dotyczące pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018 znajdują się tutaj...

5. Stypendia ministra
na rok akademicki 2017/2018. Informacje dotyczące stypendiów ministra dostępne są tutaj...

6. Stypendia dla doktorantów - wnioski można pobrać tutaj...

7. Stypendium w ramach programu "Aktywny Samorząd". W ramach programu „Aktywny Samorząd” studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania studenta (MOPR, PCPR). W Siedlcach program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla mieszkańców Siedlec) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego). Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Programu "Aktywny Samorząd" oraz formularze wniosków można uzyskać:
na stronie PFRON...
na stronie MOPR w Siedlcach...
na stronie PCPR w Siedlcach...

MOPR
I cykl naboru wniosków: od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.  (w ramach roku akademickiego 2017/2018)    
II cykl naboru wniosków: od 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (w ramach roku akademickiego 2018/2019)
PCPR   
I cykl naboru wniosków: od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r. (w ramach roku akademickiego 2017/2018)    
II cykl naboru wniosków: od 10.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (w ramach roku akademickiego 2018/2019)