Przejdź do strony startowej

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością wynosi:
 
- dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 700 zł 
- dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 500 zł 
- dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności - 300 zł        

Harmonogram wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019

   
MIESIĄC  WYDZIAŁ   
NAUK ŚCISŁYCH            
HUMANISTYCZNY          

PRZYRODNICZY                                                
NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH                
LISTOPAD               23 23 23 23
GRUDZIEŃ  19 19 19 19
STYCZEŃ  11 11 11 11
LUTY  4 4 4 4
MARZEC  22 22 22 22
KWIECIEŃ  26 26 26 26
MAJ  24 24 24 24
CZERWIEC  28 28 28 28
LIPIEC  X Termin przelewu będzie podany w kwietniu 2019 r
 X


W roku akademickim 2018/2019 studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium specjalne – wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami złożyć w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 13 października 2018 r. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
• kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),
• zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego), 
• kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

2. Stypendium socjalne - może być przyznane jeżeli dochód netto na członka rodziny nie przekracza 1000 zł miesięcznie. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek i oświadczenie należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Dziekanacie w terminie do 13 października 2018 r.
Przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne należy zapoznać się z instrukcją postępowania w systemie USOSweb z którą można zapoznać się tutaj...

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
a. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki - do pobrania tutaj...
  • załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć naukowych - do pobrania tutaj...
  • załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć artystycznych - do pobrania tutaj...
  • załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym - do pobrania tutaj...
b. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia - do pobrania tutaj...

4. Zapomoga – przyznawana jest studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi można pobrać tutaj...
UWAGA: W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO) wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz wnioskiem o przyznanie zapomogi student dodatkowo ma obowiązek  złożyć podpisaną klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania tutaj...

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach, który znajduje się tutaj...

5. Stypendia ministra dla studentów na rok akademicki 2018/2019 - informacje dotyczące stypendiów ministra dla studentów dostępne są tutaj...

6. Stypendia ministra dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 - informacje dotyczące stypendiów ministra dla doktorantów dostępne są tutaj...

7. Stypendium w ramach programu "Aktywny Samorząd" - ramach programu „Aktywny Samorząd” studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania studenta (MOPR, PCPR). W Siedlcach program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla mieszkańców Siedlec) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego). Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Programu "Aktywny Samorząd" oraz formularze wniosków można uzyskać:
na stronie PFRON...
na stronie MOPR w Siedlcach...
na stronie PCPR w Siedlcach...
MOPR II cykl naboru wniosków: od 03.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (w ramach roku akademickiego 2018/2019)
PCPR  II cykl naboru wniosków: od
10.09.2018 r. do 10.10.2018 r.
(w ramach roku akademickiego 2018/2019)