Przejdź do strony startowej

W roku akademickim 2019/2020 studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej: 

1. Stypendium specjalne – wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu USOSweb i wraz z załącznikami złożyć w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do 23 października 2019 r. Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
• kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),
• zaświadczenie o posiadaniu konta (może być wydruk z konta internetowego), 
• kopię aktu małżeństwa (oryginał do wglądu) w przypadku osób, które zmieniły stan cywilny.

2. Stypendium socjalne - może być przyznane jeżeli dochód netto na członka rodziny nie przekracza 1000 zł miesięcznie. Wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek i oświadczenie należy wydrukować z systemu USOSweb i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Dziekanacie w terminie do 23 października 2019 r.
Przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne należy zapoznać się z instrukcją postępowania w systemie USOSweb z którą można zapoznać się tutaj...

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć we właściwym Dziekanacie w terminie do 23 października 2019 r.

4. Zapomoga – przyznawana jest studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zapomogi należy wypełnić w systemie USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować i złożyć we właściwym Dziekanacie.

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach, który znajduje się tutaj...

5. Stypendia ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020 - informacje dotyczące stypendiów ministra dla studentów dostępne są tutaj...

6. Stypendia ministra dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 - informacje dotyczące stypendiów ministra dla doktorantów dostępne są tutaj...

7. Stypendium w ramach programu "Aktywny Samorząd" - w ramach programu „Aktywny Samorząd” studenci z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - Moduł II. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Program realizowany jest przez jednostki samorządu w miejscu zamieszkania studenta (MOPR, PCPR). W Siedlcach program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (dla mieszkańców Siedlec) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego). Szczegółowe informacje na temat dofinansowania w ramach Programu "Aktywny Samorząd" oraz formularze wniosków można uzyskać:
na stronie PFRON...
na stronie MOPR w Siedlcach...
na stronie PCPR w Siedlcach...
MOPR II cykl naboru wniosków: od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (w ramach roku akademickiego 2019/2020)
PCPR  II cykl naboru wniosków: od 10.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (w ramach roku akademickiego 2019/2020)